Coronafeirws – y diweddaraf Bowlio 19/06/2020 / Coronavirus – Bowling update 19/06/2020

Coronafeirws – y diweddaraf bowlio – 19/06/2020

Gyda’r newyddion da heddiw y bydd clybiau bowls yn cael agor o ddydd Llun 22 Mehefin ymlaen, roeddem yn meddwl y dylem roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Ar hyn o bryd, bydd y Clwb Bowlio’n aros ar gau i’r aelodau hyd nes ceir rhybudd pellach.

Rydym wedi derbyn arweiniad cynhwysfawr gan WBA/WWBA a BowlsCymru ynghylch y rhagofalon a’r mesurau diogelwch y mae angen eu rhoi yn eu lle cyn y gellir agor y clwb. Mae’r Pwyllgor Rheoli yn cymryd y sefyllfa hon o ddifrif ac yn awyddus i sicrhau bod gennym y gweithdrefnau llymaf ar waith er mwyn inni allu sicrhau diogelwch ein haelodau ac fel y gallwch fod yn hyderus ei bod mor ddiogel â phosibl cyn dychwelyd i chwarae.

Dim ond ar ôl i ni fod yn sicr y gallwn cadw at y canllawiau a chadw ein haelodau yn ddiogel y byddwn yn agor y clwb. Ar y pwynt hwn, byddwn yn sicrhau bod pob aelod yn cael gwybod bod y clwb ar agor a’u bod hefyd yn cael gwybod am y gweithdrefnau y bydd angen iddynt eu dilyn er mwyn chwarae bowls.

Gobeithiwn eich gweld i gyd cyn rhy hir.

Pwyllgor Rheoli 2020

_________________________________________________________________________________

Coronavirus – Bowling Update – 19/06/2020

With the welcome news today that bowls clubs will be allowed to open from Monday 22nd June, we thought we should provide you with an update.

At present, the bowls club will remain closed to members until further notice.

We have received comprehensive guidance from WBA / WWBA and BowlsWales regarding the precautions and safety measures that need to be put in place before the club can be opened. The management committee are taking this situation very seriously and want to ensure that we have the strictest procedures in place so that we can guarantee the safety of our members and so that you can have confidence that it is as safe as possible to return to play.

Only once we are sure that we can correctly adhere to the guidelines and keep our members safe will we then open the club. At this point, we will ensure that all members are informed that the club is open and they will also be informed of the procedures that they will need to follow in order to play bowls.

We hope to see you all soon.

Management 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *