Coronavirus Update | Y diweddaraf am coronafeirws

Dear all,

Following on from our post last week regarding the closure of the club, I would like to assure all our members that we are closely monitoring the position on a regular basis and will make any necessary decisions in line with the latest Government advice regarding Covid-19.

Following the latest advice, the club will remain closed until we are told that it is safe to open. It has been confirmed that the latest restrictions on non-essential business and travel will be in place for at least three weeks so we will certainly not be re-opening within that time.

We will keep in contact and update members with any new information through our website http://www.lampeterbowlsclub.org.uk and this Facebook page.

Everyone’s health and wellbeing is our top priority and therefore please take care and follow the relevant government guidelines.

A full list of the restrictions enforced by the Government are here:

UK GOVERNMENT

https://www.gov.uk/coronavirus

WELSH GOVERNMENT

https://gov.wales/coronavirus

We are very grateful for your patience and understanding during these testing times.

If anyone has any concerns or would like to contact us regarding any of the above, you can either email us at info@lampeterbowls.org.uk or message our Facebook page.

Many thanks,

Alan Jacob – Club Chairman

Annwyl bawb,


Yn dilyn ymlaen o’n hysbysiad wythnos diwethaf am gau’r clwb, hoffwn sicrhau pob un o’n aelodau ein bod yn monitro’r sefyllfa yn rheolaidd a byddwn yn gwneud unrhyw benderfyniadau sydd eu hangen yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth am Covid-19.


Yn dilyn y cyngor diweddaraf, bydd y clwb yn aros ar gau hyd nes y dywedir wrthym ei fod yn ddiogel i’w agor. Cadarnhawyd y bydd y gwaharddiadau diweddaraf ar fusnes a theithio nad ydynt yn hanfodol yn eu lle am o leiaf dair wythnos felly yn sicr ni fyddwn yn ailagor o fewn yr amser hwnnw.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad ac yn diweddaru’r Aelodau gydag unrhyw wybodaeth newydd drwy ein gwefan http://www.lampeterbowlsclub.org.uk a’r dudalen Facebook hon.

Iechyd a lles pawb yw ein prif flaenoriaeth ac felly cofiwch gymryd gofal a dilyn canllawiau y Llywodraeth.


Dyma restr lawn o’r gwaharddiadau a orfodir gan y Llywodraeth:

LLYWODRAETH Y DU
https://www.gov.uk/coronavirus

LLYWODRAETH CYMRU
https://gov.wales/coronavirus

Rydym yn ddiolchgar iawn am eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod ansicr yma.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech gysylltu â ni am yr uchod, gallwch naill ai anfon e-bost atom ar info@lampeterbowls.org.uk neu hala neges ein tudalen Facebook.

Llawer o ddiolch
Alan Jacob – Cadeirydd y clwb

*** Club Closed due to COVID-19 *** Clwb ar gau oherwydd COVID-19 ***

*** Club Closed due to COVID-19 ***

Following a meeting of the Management Committee this evening, it has been decided that in line with Government policy, Lampeter Bowls Club will close with immediate effect and remain closed until further notice.

**Events CANCELLED:**

  • The indoor green has now been covered and there will be no more indoor games played this season.
  • Grand National Race Day due to be held on Saturday April 4th
  • Parlour Racing and Indoor presentation evening due to be held on Friday 17th April
  • Friendly v Dunvant Bowls Club due to be played on Saturday 18th April

The management committee will be re-assessing the position before the official opening day of the outdoor green on Saturday 18th April. We will provide you with an update when we have more information regarding the outdoor season.

*** Clwb ar gau oherwydd COVID-19 ***

Yn dilyn cyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli heno, penderfynwyd yn unol â pholisi’r Llywodraeth, y bydd Clwb Bowlio Llanbedr Pont Steffan yn cau ar unwaith ac yn parhau i fod ar gau hyd nes gewn wybodaeth pellach.

* * Digwyddiadau a GANSLWYD: * *

• Mae’r carped wedi gorchuddio’r mat bowlio dan do erbyn hyn ac ni fydd mwy o gemau dan do yn cael eu chwarae y tymor hwn.

• Diwrnod Cenedlaethol Mawreddog i’w gynnal ar ddydd Sadwrn Ebrill 4ydd

• Sesiwn rasio parlwr a noson cyflwyno dan do i’w chynnal ar ddydd Gwener 17eg Ebrill

• Gêm gyfeillgar v Clwb Bowls Dyfnant i’w chwarae ar ddydd Sadwrn 18fed o Ebrill

Bydd y Pwyllgor Rheoli yn ail-asesu’r sefyllfa cyn diwrnod agoriadol swyddogol y lawnt bowlio tu allan ar ddydd Sadwrn 18fed o Ebrill. Byddwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi pan fydd gennym fwy o wybodaeth am y tymor awyr agored.

Llongyfarchiadau i Anwen | Congratulations to Anwen

Llongyfarchiadau i Anwen Butten am gael ei dewis i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Bowlio’r Byd allan yn Awstralia ym mis Mai / Mehefin 2020.

Congratulations to Anwen Butten for being selected to represent Wales at the World Bowls Championships out in Australia in May/June 2020.